Vi arbetar för att bidra till Agenda 2030 och de Globala målen

Agenda 2030 och de 17 Globala målen togs fram av ledare från hela världen 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling och målen ska nås till år 2030.

På Eklunds Bildelslager bidrar vi till detta globala arbete. Vi jobbar kontinuerligt för att skapa en inkluderande arbetsplats som främjar mångfald likväl som vi följer lagar, regler och avtal för företagande.

Vi bidrar också specifikt till delmål inom mål 12 Hållbar konsumtion och produktion respektive mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
När det gäller mål 12 fokuserar vi på delmål 12.4, som handlar om att ha en “miljövänlig hantering av kemikalier i alla typer av avfall under hela deras livscykel…i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön”.

I mål 9 ligger vårt fokus på delmål 9.2, “Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering.” Och att bidra till att “…avsevärt öka industrins andel av sysselsättning”. Inom mål 9 jobbar vi även aktivt för att bidra till delmål 9.4, “…anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effetivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och och industriprocesser.

Läs gärna mer om Globala målen och se hur du också kan bidra till att skapa en mer hållbar utveckling.