Hållbarhet i fokus

Läs våra hållbarhetsrapporter

För oss på Eklunds bildelslager är hållbarhet viktigt. Varje dag, vecka, månad och år jobbar vi stenhårt för att världen ska bli en bättre plats att leva på. Det är vi stolta över.

Vi tar årligen fram en hållbarhetsrapport, som beskriver det arbete vi gör för att vara ett hållbart företag. Med sikte på framtiden delar vi med oss av hur verksamheten utvecklats under året och hur mycket nytta vi gjort för planeten.

Hög kvalitet och hållbarhet är hörnstenar

Hög kvalitet och hänsyn till miljö och långsiktig hållbarhet är hörnstenar i vår verksamhet. Eklunds Bildelslager AB är certifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001 standard.

51 771

Under 2023 gav vi nytt liv till
51 771 reservdelar som kom från 3 313 återbrukade fordon.

9 308
ton CO2

Årlig mängd minskade CO2-utsläpp tack vare vår material-återvinning enbart av glas, aluminium och stål.

Källa: Återvinningsindustrierna

115

Antalet fordon som vi levererade till Räddningstjänstens viktiga övningsarbete år 2023.

Återbruk, återvinning och samverkan med samhället

Tillsammans med välutbildade medarbetare strävar vi efter att minska miljöpåverkan genom att utföra vårt arbete med miljöriktig teknik. Vi jobbar kontinuerligt för att säkerställa korrekt miljöbehandling, transport av bilar och varor samt avfall.

Vårt miljöarbete är fokuserat i två parallella spår:

  • Återbruk av delar som har god kvalitet, fungerar och är säljbara
  • Sortering och återvinning av delar som inte kan återanvändas.

Våra metoder och processer för att kunna arbeta med storskalig demontering har sedan 2016 utvecklats med hjälp av specialanpassade maskiner. En av dem, Återvinnaren, är en grävmaskin som har anpassats för att kunna demontera bildelar på ett effektivt sätt samtidigt som den också gör det möjligt att sortera ut fraktioner som exempelvis koppar och aluminium.

När vi 2015 hade manuell återvinning av aluminium och koppar tog vi tillvara 58,7 ton aluminium respektive 0,3 ton koppar/kabel. Motsvarande mängd med hjälp av Återvinnaren är en årstakt på 400 ton aluminium respektive 40 ton koppar/kabel.

I vår maskinpark har vi även en press för att pressa ihop bilar innan de ska transporteras. Med hjälp av den har vi reducerat transporterna från oss med hela 30 procent, och därmed även utsläpp av Co2.

Samverkan med samhället

Eklunds samverkar med såväl kommuner som Polis, Räddningstjänst och Försvarsmakten. Samverkan handlar bland annat om att vi ställer fordon till förfogande för olika former av utbildning och träningsverksamhet, exempelvis teknisk undersökning av fordon, sök med hundar, klippning av fordon för att simulera räddning vid olyckor samt för utbildning på gymnasie- program på Bäckadalsgymnasiet och Skövde gymnasium.

Miljöpolicy

Vi ska bidra till en långsiktig och hållbar utveckling. Vi vill delta i utveckling av ny teknik, nya metoder och nya system som gynnar vårt miljöarbete. Vi ska ha en ledning och personal som präglas av arbete med ständiga förbättringar.

Vår strävan är också att ha goda relationer med myndigheter och övriga intressenter. Vi uppfyller lagar och förordningar samt dokumenterar och registrerar verksamheten så att företaget har god kontroll på sina varor och tjänster. På detta sätt möter vi framtiden med tillförsikt.

Våra övergripande mål är att:

  • Höja återanvändningen av reservdelar med specificerad kvalitet och öka återvinningsgraden av råvaror.
  • Minska energiförbrukningen

Kvalitetspolicy

Eklunds Bildelslager AB vill med införandet av certifieringssystemen ISO 14001 och ISO 9001 skapa ett förtroende för företagets kvalitetsansvar.
Tillsammans med välutbildade medarbetare kvalitetsbestämmer och demonterar vi reservdelar och råvaror till rätt specificerad kvalitet.
Genom att dokumentera och registrera verksamheten har vi god kontroll på våra varor och tjänster.

Vår policy innebär också att alltid ha kunden i centrum samt att sälja varor och tjänster efter de krav och förväntningar kunden har.

Vi vill delta i utveckling av ny teknik, nya metoder och system som arbetas fram för att säkerställa kvaliteten på varor och tjänster. Hos Eklunds Bildelslager AB är alltid ständiga förbättringar i fokus.

Vi arbetar för att bidra till Agenda 2030 och de Globala målen

Agenda 2030 och de 17 Globala målen togs fram av ledare från hela världen 2015. Målen ska hjälpa oss till en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling och målen ska nås till år 2030.

På Eklunds Bildelslager bidrar vi till detta globala arbete. Vi jobbar kontinuerligt för att skapa en inkluderande arbetsplats som främjar mångfald likväl som vi följer lagar, regler och avtal för företagande.

Vi bidrar också specifikt till delmål inom mål 12 Hållbar konsumtion och produktion respektive mål 9 Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.
När det gäller mål 12 fokuserar vi på delmål 12.4, som handlar om att ha en “miljövänlig hantering av kemikalier i alla typer av avfall under hela deras livscykel…i syfte att minimera deras negativa konsekvenser för människors hälsa och miljön”.

I mål 9 ligger vårt fokus på delmål 9.2, “Verka för en inkluderande och hållbar industrialisering.” Och att bidra till att “…avsevärt öka industrins andel av sysselsättning”. Inom mål 9 jobbar vi även aktivt för att bidra till delmål 9.4, “…anpassa industrin för att göra dem hållbara, med effetivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och och industriprocesser.

Läs gärna mer om Globala målen och se hur du också kan bidra till att skapa en mer hållbar utveckling.

Vårt arbete för social hållbarhet

När det gäller arbete för social hållbarhet var vi med och tog fram projektet DOSA, Diskrimineringsfri och Säker Arbetsmiljö som verkar för att utveckla metoder som integrerar det systematiska arbetsmiljöarbetet och det systematiska förebyggande antidiskrimineringsarbetet. Metoderna ska utgöra grund för att skapa hälsosamma, hållbara och icke-exkluderande arbetsplatser. Vi lärde oss mycket av arbetet som nu lever vidare i verksamheten.

Vilken bildel behöver du?
Däckverkstad med fullservice
Vi skrotar din bil med fokus på hållbarhet
Hur kan vi hjälpa dig?